الزام افزودن دیدگاه و بسته شدن تیکتها

قابل توجه همکاران محترم در بیمارستانهای تابعه:
۱- پس از ذخیره کردن مورد اشکال حتما دیدگاه جدید افزوده شود تا توسط کارشناسان شرکت قابل رویت باشد.
۲- تایید رفع اشکال توسط کارشناسان شرکت الزاما منوط به بسته شدن تیکتها می باشد در غیر اینصورت اقدام انجام شده ناقص تلقی می گردد و در صورت مشاهده در گزارشات مسئولیت آن بعهده مسئول محترم IT بیمارستان می باشد.