الزام افزودن دیدگاه و بسته شدن تیکتها

پس از رفع اشکال و اصلاح موارد توسط شرکت تیکت توسط مسئول IT بیمارستان بسته شود.

اشتراک در سیستم پشتیبانی اداره فناوری اطلاعات RSS